Urdhëresat Administrative

« Prapa

Udhëzimi Administrativ MMPH Nr. 24/2013 për procedurat e krijimit dhe administrimit të adresave dhe regjistrit shtetërorë të adresave