Urdhëresat Administrative

« Prapa

Udhëzimi Administrativ Nr. 022012 për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme