Urdhëresat Administrative

« Prapa

Udhëzimi Administrativ Nr. 032012 për Punën e Komisionin për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme