Urdhëresat Administrative

« Prapa

UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR PROCEDURAT E KRIJIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË REGJISTRIT KOMUNAL TË ADRESAVE DHE REGJISTRIT SHTETËROR TË ADRESAVE