Shpallje

NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si rezultat i vlerësimit të Komisionit pët Vlerësim shpall dhënien e kontratave si vijon:

Specialist për IKIH

Specialist i TI-së


SHPALLJE, VENDE PUNE

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të implementimit të Projektit për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore (REGIP) i përkrahur nga Banka Botërore në formë huamarrjeje, shpall konkurs për pozitat në vijim:

Specialist i prokurimit (shkarko Termat e Referencës - shkarko Shprehjen e Interesit)

Përkthyes (shkarko Termat e Referencës - shkarko Shprehjen e Interesit)

Vini re:
 
Azhurnim i Shprehjes së Interesit për pozitën Specialist i Prokurimit i datës 5 Nëntor, 2021.
 
Me qëllim të informimit, ju njoftojmë që dokumenti Shprehja e Interesit për pozitën e shpallur për Specialist të Prokurumit është azhurnuar, respektivisht vetëm se është shtuar edhe niveli i pagës për këtë pozitë.

 


SHPALLJE, VENDE PUNE

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të implementimit të Projektit për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore (REGIP) i përkrahur nga Banka Botërore në formë huamarrjeje, shpall konkurs për pozitat në vijim:

Specialist Kadastral (shkarko Termat e Referencës - shkarko Shprehjen e Interesit)

Specialist Ligjor (shkarko Termat e Referencës - shkarko Shprehjen e Interesit)

Specialist për Monitorim dhe Vlerësim (shkarko Termat e Referencës - shkarko Shprehjen e Interesit)

Specialist për NSDI (shkarko Termat e Referencës - shkarko Shprehjen e Interesit)

Specialisti i IT-së (shkarko Termat e Referencës - shkarko Shprehje e Interesit)


Shpallje

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të implementimit të Projektit për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore (REGIP) i përkrahur nga Banka Botërore, shpall shprehjet e interesit dhe termat e references për "Sistemin e Monitorimit dhe Vlerësimit"

Shkarko Shprehjen e Interesit

Shkarko Termat e Referencës

 

Kosovo Cadastral Agency within the implementation of the Immovable Property Registration in Cadastre and Geospatial Infrastructure Project (REGIP) supported by the World Bank, announces the expressions of interest and terms of references for the "Monitoring and Evaluation System"

Download the Request for expression of Interest

Download the Terms of References


Shpallje

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të implementimit të Projektit për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore (REGIP) i përkrahur nga Banka Botërore, shpall shprehjet e interesit dhe termat e references për dy aktivitete, respektivisht për Anketimin e Kënaqshmërisë së Klientëve me shërbimet kadastrale dhe Planin për Ndërgjegjësim të Publikut.

Në linqet në vijim mund të shkarkohen Termat e Referencës dhe Shprehjet e Interesit për aktivitetet në fjalë .

REoI Customer Satisfaction Survey

ToR Customer Satisfaction Survey

 

REoI Public Awareness Plan

ToR Public Awareness Plan

Kosovo Cadastral Agency within the implementation of the Immovable Property Registration in Cadastre and Geospatial Infrastructure Project (REGIP) supported by the World Bank, announces the expressions of interest and terms of references for two activities, respectively for the Customer Satisfaction Survey with cadastral services and the Public Awareness Plan.

The Terms of Reference and Requests of Expressions of Interest for the activity in question can be downloaded in the following links:

 

REoI Customer Satisfaction Survey

ToR Customer Satisfaction Survey

 

REoI Public Awareness Plan

ToR Public Awareness Plan

 


Specialist i prokurimit

Agjencia Kadastrale e Kosovës, për nevoja të implementimit të Projektit për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore (REGIP) i përkrahur nga Banka Botërore, shpall konkurs për pozitën Specialist i Prokurimit.

Në linqet në vijim mund të shkarkohen Termat e Referencës dhe Shprehja e Interesit për pozitën në fjalë.

Termat e Referencës 

Shprehja e interesit