Shpallje

Termat e Referencës

                                 Zhvillimi i Strategjisë së IKIH-së në Republikën e Kosovës

(Numri ref. i kontratës XK-KCA-102906-CS-INDV

Shkarko


Kërkesë për Shprehje Interesi

Shteti: Kosova ID e projektit: P164555 Emri i Kredisë së Bankës Botërore: Projekti i Kadastrit të Pasurive të Patundshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore Nr. Identifikimi i Kontratës: XK-KCA-102906-CS-INDV Zhvillimi i Strategjisë së IKIH-së në Republikën e Kosovës (Numri ref. i kontratës XK-KCA-102906-CS-INDV

Shkarko Kerkesen


Contract Award Notice - Upgrade of KOPOS System, including software, licences and equipment

Real Estate Cadaster & Geospatial Infrastructure Project (REGIP)

World Bank Loan/Credit No.: IDA-63540

Identification No: XK-KCA-217421-GO-RFB

CONTRACTING AUTHORITY: Kosovo Cadastral Agency

OBJECT OF THE CONTRACT: Upgrade of KOPOS System, including software, licences and equipment

Download full Contract Award Notice 


Specific Procurement Notice Request for Bid Information Systems (Design, Supply and Installation) (Without Prequalification)

Purchaser: Kosovo Cadastral Agency
Project: Real Estate Cadastre and Geospatial Infrastructure Project (REGIP)
Contract title: Supply of hardware (equipment for data centers etc.) and standard licenses
Country: Republic of Kosovo
Loan No. /Credit No.: IDA-63540
RFB No: XK-KCA-101579-GO-RFB
Date: 29.07.2022

Download full Specific Procurement Notice


KONKURS PËR POZITËN E DREJTORIT EKZEKUTIV

Në bazë të nenit 40, paragrafi 2 të Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtaret Publik dhe nenit 6 (1,4) i Rregullores Nr.01/2022 përpranimin, vlerësimin dhe disiplinën e nëpunësve të lartë drejtues, Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publikë, shpallë:

 

KONKURS PËR POZITËN E DREJTORIT EKZEKUTIV

 

Shakrko konkursin


(E azhurnuar) Njoftim për dhënie kontrate - Ekspertë të GIS-it për Sistemin e Adresave

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si rezultat i vlerësimit të Komisionit pët Vlerësim shpall dhënien e kontratës për pozitat " Ekspertë të GIS-it për Sistemin e Adresave" si vijon:

Shkarko njoftimin për dhënien e kontratës


Njoftim për dhënie kontrate - Specialist i Prokurimit

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si rezultat i vlerësimit të Komisionit pët Vlerësim shpall dhënien e kontratës për pozitën "Specialist i prokurimit" si vijon:

Shkarko njoftimin për dhënien e kontratës

 


Njoftim për dhënie kontrate - Specialist i GIS

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si rezultat i vlerësimit të Komisionit pët Vlerësim shpall dhënien e kontratës për pozitave "Specialist i GIS-it" si vijon:

Shkarko vlerësimin për dhënien e kontratave


Notification of Intention to Award - Upgrade of KOPOS System, including software, licenses and equipment

Notification of Intention to Award
Purchaser: Kosovo Cadastral Agency
Project: Real Estate Cadaster & Geospatial Infrastructure Project (REGIP)
Contract title: Upgrade of KOPOS System, including software, licenses and equipment
Country: Republic of Kosovo
Credit No.: 6354-XK
Ref. No: XK-KCA-217421-GO-RFB 

DOWLOAD THE FULL NOTIFICATION OF INTENTION OF AWARD


Ri-shpallje - Analiza dhe strategjia për korrektimin e të dhënave në SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të implementimit të Projektit për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore (REGIP) i përkrahur nga Banka Botërore në formë huamarrjeje, RI-SHPALL Kërkesën për Shprehje të Interesit për aktivitetin  "Analiza, strategjia dhe metodologjia për përmirësimin e cilësisë së të dhënave në Sistemin Informativ Kadastral të Tokës në Kosovë (SIKTK)"

Shkakro Shprehjen e Interesit

Shkarko Termat e Referencës


Konkurs - Drejtor ekzekutiv

Në bazë të nenit 40, paragrafi 2 të Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtaret Publik dhe nenit 6 (1,4) i Rregullores Nr.01/2022 përpranimin, vlerësimin dhe disiplinën e nëpunësve të lartë drejtues, Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publikë, shpallë:

KONKURS PËR POZITËN E DREJTORIT EKZEKUTIV:

SHKARKO KONKURSIN


SHPALLJE, VENDE PUNE - Tre (3) Specialistë të GIS-it për Sistemin e Adresave

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të implementimit të Projektit për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore (REGIP) i përkrahur nga Banka Botërore në formë huamarrjeje, shpall konkurs për pozitat në vijim:

Tre (3) Specialistë të GIS-it për Sistemin e Adresave (shkarko Termat e Referencës - shkarko Shprehjen e Interesit)

 

Njoftim për dhënie kontrate - Specialist i GIS

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si rezultat i vlerësimit të Komisionit pët Vlerësim shpall dhënien e kontratës për pozitën e Specialist i GIS si vijon:

Shkarko vlerësimin për dhënien e kontratës


Njoftim për dhënie kontrate - Përkthyes

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si rezultat i vlerësimit të Komisionit pët Vlerësim shpall dhënien e kontratës për pozitën e Përkthyesit si vijon:

Shkarko vlerësimin për dhënien e kontratës


Njoftim specifik i prokurimit

Kërkesa për Oferta

Shërbime jokonsulente

Punëdhënësi : Agjencia Kadastrale e Kosovës

Projekti: Projekti i Kadastrit të Pronës së Paluajtshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore
(REGIP)

Titulli i kontratës : Rilevimi Aero Fotogrametrik i Territorit të Republikës së Kosovës, 2022

Shteti: Republika e Kosovës

Kredia nr. IDA-63540

Nr. RFB: XK-KCA-102909-NC-RFB

Lëshuar më: 13.04.2022

SHKARKO NJOFTIMIN SPECIFIK TE PROKURIMIT


Njoftim për dhënie kontrate për projektin "Anketimi vjetor i kënaqshmërisë"

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si rezultat i vlerësimit të Komisionit pët Vlerësimin e ofertave për projektin "Anketimi vjetor i kënaqshmërisë" shpall dhënien e kontratave si vijon:

Shkarko njoftimin për dhënien e kontratës


Vend Pune: Specialist i prokurimit - rishpallje

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të implementimit të Projektit për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore (REGIP) i përkrahur nga Banka Botërore në formë huamarrjeje, ri-shpall konkursin për pozitën në vijim:

Specialist i prokurimit (shkarko termat e referencës) - (shkarko shprehjen e interesit)


Njoftim për dhënie kontrate për "Dizajnimin dhe implementimin e ueb faqes së re të AKK-së"

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si rezultat i vlerësimit të Komisionit pët Vlerësimin e ofertave për projektin "Dizajnimin dhe implementimin e ueb faqes së re të AKK-së" shpall dhënien e kontratave si vijon:

Shkarko njoftimin për dhënien e kontratës


Kërkesë për shprehje të interesit

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të implementimit të Projektit për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore (REGIP) i përkrahur nga Banka Botërore në formë huamarrjeje, shpall Kërkesën për Shprehje të Interesit për aktivitetin  "Analiza, strategjia dhe metodologjia për përmirësimin e cilësisë së të dhënave në Sistemin Informativ Kadastral të Tokës në Kosovë (SIKTK)"

Shkarko shprehjen e interesit

Shkarko Termat e referencës


Kërkesë për Shprehje të Interesit

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të implementimit të Projektit për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore (REGIP) i përkrahur nga Banka Botërore në formë huamarrjeje, shpall Kërkesën për Shprehje të Interesit për aktivitetin "Përditësimi dhe plotësimi i Strategjisë së IKIH-së në Republikën e Kosovës"

Shkarko Shprehjen e Interesit

Shkarko Termat e Referencës