Shpallje

SHPALLJE, VENDE PUNE - Tre (3) Specialistë të GIS-it për Sistemin e Adresave

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të implementimit të Projektit për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore (REGIP) i përkrahur nga Banka Botërore në formë huamarrjeje, shpall konkurs për pozitat në vijim:

Tre (3) Specialistë të GIS-it për Sistemin e Adresave (shkarko Termat e Referencës - shkarko Shprehjen e Interesit)

 

Njoftim për dhënie kontrate - Specialist i GIS

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si rezultat i vlerësimit të Komisionit pët Vlerësim shpall dhënien e kontratës për pozitën e Specialist i GIS si vijon:

Shkarko vlerësimin për dhënien e kontratës


Njoftim për dhënie kontrate - Përkthyes

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si rezultat i vlerësimit të Komisionit pët Vlerësim shpall dhënien e kontratës për pozitën e Përkthyesit si vijon:

Shkarko vlerësimin për dhënien e kontratës


Njoftim specifik i prokurimit

Kërkesa për Oferta

Shërbime jokonsulente

Punëdhënësi : Agjencia Kadastrale e Kosovës

Projekti: Projekti i Kadastrit të Pronës së Paluajtshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore
(REGIP)

Titulli i kontratës : Rilevimi Aero Fotogrametrik i Territorit të Republikës së Kosovës, 2022

Shteti: Republika e Kosovës

Kredia nr. IDA-63540

Nr. RFB: XK-KCA-102909-NC-RFB

Lëshuar më: 13.04.2022

SHKARKO NJOFTIMIN SPECIFIK TE PROKURIMIT


Njoftim për dhënie kontrate për projektin "Anketimi vjetor i kënaqshmërisë"

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si rezultat i vlerësimit të Komisionit pët Vlerësimin e ofertave për projektin "Anketimi vjetor i kënaqshmërisë" shpall dhënien e kontratave si vijon:

Shkarko njoftimin për dhënien e kontratës


Vend Pune: Specialist i prokurimit - rishpallje

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të implementimit të Projektit për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore (REGIP) i përkrahur nga Banka Botërore në formë huamarrjeje, ri-shpall konkursin për pozitën në vijim:

Specialist i prokurimit (shkarko termat e referencës) - (shkarko shprehjen e interesit)


Njoftim për dhënie kontrate për "Dizajnimin dhe implementimin e ueb faqes së re të AKK-së"

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si rezultat i vlerësimit të Komisionit pët Vlerësimin e ofertave për projektin "Dizajnimin dhe implementimin e ueb faqes së re të AKK-së" shpall dhënien e kontratave si vijon:

Shkarko njoftimin për dhënien e kontratës


Kërkesë për shprehje të interesit

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të implementimit të Projektit për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore (REGIP) i përkrahur nga Banka Botërore në formë huamarrjeje, shpall Kërkesën për Shprehje të Interesit për aktivitetin  "Analiza, strategjia dhe metodologjia për përmirësimin e cilësisë së të dhënave në Sistemin Informativ Kadastral të Tokës në Kosovë (SIKTK)"

Shkarko shprehjen e interesit

Shkarko Termat e referencës


Kërkesë për Shprehje të Interesit

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të implementimit të Projektit për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore (REGIP) i përkrahur nga Banka Botërore në formë huamarrjeje, shpall Kërkesën për Shprehje të Interesit për aktivitetin "Përditësimi dhe plotësimi i Strategjisë së IKIH-së në Republikën e Kosovës"

Shkarko Shprehjen e Interesit

Shkarko Termat e Referencës

 


Njoftim për dhënie konrtate për projektin "Plani për Ndërgjegjësim Publik"

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si rezultat i vlerësimit të Komisionit pët Vlerësimin e ofertave për projektin "Plani për Ndërgjegjësim Publik" shpall dhënien e kontratave si vijon:

Shkarko vlerësimin për dhënien e kontratës

 

 


Njoftim për dhënie kontrate për sistemin operacional për monitorim dhe vlerësim:

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si rezultat i vlerësimit të Komisionit pët Vlerësim shpall dhënien e kontratës si vijon:

Shkarko Njoftimin për dhënien e kontratës për sistemin operacional për monitorim dhe vlerësim:

 


Njoftim për dhënie kontrate

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si rezultat i vlerësimit të Komisionit pët Vlerësim shpall dhënien e kontratës për pozitën e Specialistit Ligjor si vinon:

Shkarko vlerësimin për dhënien e kontratës:

Specialist ligjor:


SHPALLJE, VENDE PUNE

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të implementimit të Projektit për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore (REGIP) i përkrahur nga Banka Botërore në formë huamarrjeje, shpall konkurs për pozitat në vijim:

Katër (4) Specialistë të GISit për Sistemin e Adresave (shkarko Termat e Referencës - shkarko Shprehjen e Interesit)


Specific Procurement Notice

Request for Bids

Goods

(One-Envelope Bidding Process)

Country: Republic of Kosovo

Name of Project: Real Estate Cadastre and Geospatial Infrastructure Project (REGIP)

Contract Title: Upgrade of KOPOS System, including software, licenses and equipment

Credit No.: IDA-63540

RFB Reference No.:  XK-KCA-217421-GO-RFB

DOWNLOAD FULL SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE 


NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si rezultat i vlerësimit të Komisionit pët Vlerësim shpall dhënien e kontratave si vijon:

Specialist për Kadastër

Specialist për Monitorim dhe Vlerësim


NJOFTIM PËR DHËNIE KONTRATE

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si rezultat i vlerësimit të Komisionit pët Vlerësim shpall dhënien e kontratave si vijon:

Specialist për IKIH

Specialist i TI-së


SHPALLJE, VENDE PUNE

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të implementimit të Projektit për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore (REGIP) i përkrahur nga Banka Botërore në formë huamarrjeje, shpall konkurs për pozitat në vijim:

Specialist i prokurimit (shkarko Termat e Referencës - shkarko Shprehjen e Interesit)

Përkthyes (shkarko Termat e Referencës - shkarko Shprehjen e Interesit)

Vini re:
 
Azhurnim i Shprehjes së Interesit për pozitën Specialist i Prokurimit i datës 5 Nëntor, 2021.
 
Me qëllim të informimit, ju njoftojmë që dokumenti Shprehja e Interesit për pozitën e shpallur për Specialist të Prokurumit është azhurnuar, respektivisht vetëm se është shtuar edhe niveli i pagës për këtë pozitë.

 


SHPALLJE, VENDE PUNE

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të implementimit të Projektit për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore (REGIP) i përkrahur nga Banka Botërore në formë huamarrjeje, shpall konkurs për pozitat në vijim:

Specialist Kadastral (shkarko Termat e Referencës - shkarko Shprehjen e Interesit)

Specialist Ligjor (shkarko Termat e Referencës - shkarko Shprehjen e Interesit)

Specialist për Monitorim dhe Vlerësim (shkarko Termat e Referencës - shkarko Shprehjen e Interesit)

Specialist për NSDI (shkarko Termat e Referencës - shkarko Shprehjen e Interesit)

Specialisti i IT-së (shkarko Termat e Referencës - shkarko Shprehje e Interesit)


Shpallje

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të implementimit të Projektit për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore (REGIP) i përkrahur nga Banka Botërore, shpall shprehjet e interesit dhe termat e references për "Sistemin e Monitorimit dhe Vlerësimit"

Shkarko Shprehjen e Interesit

Shkarko Termat e Referencës

 

Kosovo Cadastral Agency within the implementation of the Immovable Property Registration in Cadastre and Geospatial Infrastructure Project (REGIP) supported by the World Bank, announces the expressions of interest and terms of references for the "Monitoring and Evaluation System"

Download the Request for expression of Interest

Download the Terms of References


Shpallje

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të implementimit të Projektit për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore (REGIP) i përkrahur nga Banka Botërore, shpall shprehjet e interesit dhe termat e references për dy aktivitete, respektivisht për Anketimin e Kënaqshmërisë së Klientëve me shërbimet kadastrale dhe Planin për Ndërgjegjësim të Publikut.

Në linqet në vijim mund të shkarkohen Termat e Referencës dhe Shprehjet e Interesit për aktivitetet në fjalë .

REoI Customer Satisfaction Survey

ToR Customer Satisfaction Survey

 

REoI Public Awareness Plan

ToR Public Awareness Plan

Kosovo Cadastral Agency within the implementation of the Immovable Property Registration in Cadastre and Geospatial Infrastructure Project (REGIP) supported by the World Bank, announces the expressions of interest and terms of references for two activities, respectively for the Customer Satisfaction Survey with cadastral services and the Public Awareness Plan.

The Terms of Reference and Requests of Expressions of Interest for the activity in question can be downloaded in the following links:

 

REoI Customer Satisfaction Survey

ToR Customer Satisfaction Survey

 

REoI Public Awareness Plan

ToR Public Awareness Plan