Shpallje

Statens kartverk (SK) - Procurement

Statens kartverk (SK) - The Norwegian Mapping Authority invites companies to participate in a procurement regarding the purchase and installation of house number plates/signs for 6 municipalities in Kosovo.

The procurement is published via Mercell on TED (Tenders Electronic Daily), and tender offers needs to be submitted through Mercell portal. Interested suppliers who not have access to Mercell and TED can contact, by email, Procurement advisor at The Norwegian Mapping Authority to gain access to the procurement.

The deadlibe for this activity is December 1st.

Contact information: Silje.Skansen.Elfving@kartverket.no

 


Vacancy

Cadastre Expert (2)                      

Background:

The Norwegian Ministry of Foreign Affairs, through the Norwegian Mapping Authority - Statens kartverk -  is supporting Kosovo in follow-up, complete, roll out and upgrade activities from previous SK projects with the Kosovo Cadastral Agency. One of the activities agreed with KCA is to support KCA on capacity building including consultancy services.

Therefore Kosovo Cadastral Agency and Statens kartverket are looking for two (2) qualified professional Cadastral Experts in providing the services and support to KCA for cadaster and registration of real property rights. 


Download Terms of Reference

Request for Expression of Interest

 

 


CONTRACT AWARD NOTICE

CONTRACT AWARD NOTICE
02.03.2020
Real Estate Cadastre & Geospatial Infrastructure Project (REGIP)
Project ID: P164555
Contract Identification No: XK-KCA-102904-CS-DC-3
CONTRACTING AUTHORITY: Kosovo Cadastral Agency
OBJECT OF THE CONTRACT: Third Short Term Cadastre Expert
TYPE OF PROCEDURE: Direct Selection

CONTRACT AWARD NOTICE

CONTRACT AWARD NOTICE
02.03.2020
Real Estate Cadastre & Geospatial Infrastructure Project (REGIP)
Project ID: P164555
Contract Identification No: XK-KCA-102904-CS-DC-2
CONTRACTING AUTHORITY: Kosovo Cadastral Agency
OBJECT OF THE CONTRACT: Second Short Term Cadastre Expert
TYPE OF PROCEDURE: Direct Selection

CONTRACT AWARD NOTICE

CONTRACT AWARD NOTICE
02.03.2020
Real Estate Cadastre & Geospatial Infrastructure Project (REGIP)
Project ID: P164555
Contract Identification No: XK-KCA-102904-CS-DC-1
CONTRACTING AUTHORITY: Kosovo Cadastral Agency
OBJECT OF THE CONTRACT: First Short Term Cadastre Expert
TYPE OF PROCEDURE: Direct Selection

Njoftimin për kandidatin e suksesshëm

Në bazë të nenit 42, paragrafi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit Në Shërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Nëpunës, shërbime për mbështetje  administrative të projekteve, pozitë jo e karrierës,  me Marrveshje për Shërbime të Veçanta.

 

(Shkarko njoftimin)


Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Bazuar në nenin 12, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-077 Për Marrëdhëniet e Detyrimeve,  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor  Agjencia Kadastrale e Kosovës më datë 09.07.2019, bën:

Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

(Shkarko shpalljen)

 


Njoftim per kandidatin e suksesshëm

Në bazë të nenit 42, paragrafi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit Në Shërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën "Zyrtare për Informim dhe Monitorim të Mediave", pozitë jo e karrierës,  me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.

Shkarko njoftimin


Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Bazuar në nenin 12, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-077 Për Marrëdhëniet e Detyrimeve,  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor  Agjencia Kadastrale e Kosovësmë datë 19.12.2019, bën:

Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Titulli i punës: Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave

Shkarko konkursin 


Njoftimi per kandidatin me te sukseshem Nëpunës për mbështetje të punëve administrative në ZE

Në bazë të nenit 42, paragrafi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit Në Shërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën, Nëpunës për mbështetje të punëve administrative në ZE me Nr. te referencës 001/2019 MSHV, pozitë jo e karrierës,  me Marrveshje për Shërbime të Veçanta.

Titulli i vendit të punës: Nëpunës për mbështetje të punëve administrative në ZE 

 

Shkarko njoftimin 


Konkurs për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Bazuar në nenin 12, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-077 Për Marrëdhëniet e Detyrimeve,  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor  Agjencia Kadastrale e Kosovës më datë 09.02.2019, bën:

Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Shkarko konkursin


KONKURS PËR AVANCIM

Agjencia Kadastrale e Kosovës Shpall KONKURS PËR AVANCIM të nëpunësve civil për këtë vend të punës:

Radna mesta

1. Zyrtar i Produkteve

2. Zyrtar për Barazi Gjinore

3. Zyrtar i Lartë Ligjor

Shkarko Konkursin


Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Bazuar në nenin 12, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-077 Për Marrëdhëniet e Detyrimeve,  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor  Agjencia Kadastrale e Kosovësmë datë 19.12.2018, bën:

 

Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

 

Shkarko shpalljen

SHKAKRO APLIKACIONIN PER PUNESIM 


Njoftim per kandidatin e sukseshëm

Në bazë të nenit 42, paragrafi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit Në Shërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën, "Nëpunës për mbështetje të punëve administrative në ZE" pozitë jo e karrierës,  me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.

Shkarko njoftimin


Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Bazuar në nenin 12, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-077 Për Marrëdhëniet e Detyrimeve,  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor  Agjencia Kadastrale e Kosovësmë datë 13.09.2018, bën:

Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Titulli i punës: Nëpunës per mbeshtetje te puneve administrative ne ZE

Shkarko shpalljen

Shkarko aplikacionin për punësim


Anulim i konkursit për pozitën Zyrtare per mbështetje të perkthimeve shqip serbisht

Në bazë të nenit 34 pika 5 e rregullores për procedurat e rekrutimit,
për pozitën Zyrtar/e për mbështetje të perkthimeve shqip/serbisht, anulohet  konkursi  për  arsye se nuk ka pasur kandidat  me pikë të kërkuara dhe rrjedhimisht është e pamundshme që të përzgjedhet  një kandidat i përshtatshëm.

Kandidatët e Suksesshëm

Në bazë zë nenit 42, paragarfi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në SHërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidtët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Asistent Administrativ, pozitë jo e karrierës, me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.
 
 
 
Në bazë zë nenit 42, paragarfi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në SHërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidtët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Asistent Administrativ, pozitë jo e karrierës, me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.
 
 
Në bazë zë nenit 42, paragarfi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në SHërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidtët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Ndihmës Ekspert për Kadastër, pozitë jo e karrierës, me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.
 
 
Në bazë zë nenit 42, paragarfi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në SHërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidtët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Zyrtar për Mbështetje të Përkthimit Shqip / Anglish , pozitë jo e karrierës, me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.
 
 

Në bazë zë nenit 42, paragarfi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në SHërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidtët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Zyrtar për Komunikim Masiv (2 pozita), pozitë jo e karrierës, me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.

Shkarko njoftimin

Në bazë zë nenit 42, paragarfi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në SHërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidtët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Zyrtar për Mbështetje të Arkivimit  (2 pozita), pozitë jo e karrierës, me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.

Shkarko njoftimin

 

Në bazë zë nenit 42, paragarfi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në SHërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidtët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Ndihmës Ekspert për GIS, pozitë jo e karrierës, me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.

Shkarko njoftimin


Konkurs

MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS

Bazuar në nenin 12, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-077 Për Marrëdhëniet e Detyrimeve,  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor më datë 18.08.2018, bën:

Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

SHKARKO SHPALLJEN DHE PERSHKRIMIN E VENDEVE TE PUNES

SHKAKRO APLIKACIONIN PER PUNESIM