Lajme

Kryeshefi i AKK, takim me Zëvendës Kryeministrin z. Besnik Tahiri

Me qëllim të prezantimit të aktiviteteve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës në fushën e administrimit të regjistrave pronësor, hartografisë, kadastrës dhe gjeodezisë, me datë 23 Shtator është mbajtur një takim pune mes Zëvendës Kryeministrit të Republikës së Kosovës z. Besnik Tahirit dhe Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti. Në takim u bisedua edhe për fushat e bashkëpunimit në të ardhmen me theks të veçantë përkrahja qeveritare për avancimin e administrimit të tokës në Republikën e Kosovës.
Z. Ahmeti në fund të takimit ia dhuroi z.Tahirit literaturën profesionale e cila avancon çështjet kadastrale dhe pronësoro-juridike në Kosovë e të cilën ekspertët e AKK e kanë zhvilluar së fundmi me qëllim të lehtësimit të punëve të gjithë të përfshirëve në këtë fushë dhe me qëllim të avancimit të shërbimeve që iu ofrohen institucioneve dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës.

Ministri Kuçi takim me prijësit e drejtorive dhe agjencive brenda MEA

Ministri i Minsitrisë së Ekonomisë dhe Ambientit z. Blerim Kuçi me rastin e përmbylljes së vitit 2020, me datë 30 dhjetor organizoi një takim pune me udhëheqësit e drejtorive, sektoreve dhe Agjencive në kuadër të Ministrisë të cilën e drejton. Qëllimi i takimit ishte prezantimi i të arriturave gjatë vitit 2020 dhe projektet, planet dhe sfidat për vitin 2020. Në takim morri pjesë edhe Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i cili gjatë bisedave interaktive bëri një informim të shkurtër mbi të arriturat e Agjencisë gjatë viit 2020 dhe planeve për vitin 2021. Ministri u premtoi përkrahje ekspertëve të institucioineve e i inkurajoi për implementim të suksesshëm të projekteve të parapara.

AKK, trajnim për Policinë e Kosovës për qasjë në RDPP

Si rezultat i Memorandimit për Bashkëpunim të nënshkruar me datë 17 Nëntor mes Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe U.D. Drejtorit të Përgjithëm të Policisë së Kosovës z. Samedin Mehmeti, e që kryesisht kishte të bënte me ofrimin e qasjes në Regjistrin e të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme (RDPP), Agjencia Kadastrale e Kosovës ka filluar edhe trajnimin e ekspertëve të Policisë së Kosovës për qasje në RDPP. Trajnimit virtual të mbajtur me datë 30 dhjetor iu nënshtruar dy zyrtarë të Policisë së Kosovës ndërsa përgatitja e tyre do të mundësojë shfrytëzimin e informacioneve kadastrale në kohë reale dhe përmes ueb shërbimeve. Nevoja për këtë trajnim vije edhe si rezultat i avancimeve teknologjike dhe ligjore të Agjencisë Kadastrale të Kosovës në fushën e hapjes së të dhënave dhe shkëmbimit të tyre në kohë reale me institucione publike të interesit. Kjo mënyrë e funksionimit do të ngrisë kualitetit e shërbimeve që institucione të ndryshme u ofrojnë qytetarëve dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.

AKK, trajnim për Këshillin Prokurorial të Kosovës për qasjë në RDPP

Si rezultat i Memorandimit për Bashkëpunim të nënshkruar me datë 17 Nëntor mes Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës z. Bahri Hyseni, e që kryesisht kishte të bënte me ofrimin e qasjes në Regjistrin e të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme (RDPP), Agjencia Kadastrale e Kosovës ka filluar edhe trajnimin e ekspertëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës për qasje në RDPP. Trajnimit virtual iu nënshtruar 17 zyrtarë të Këshillit Prokurorial të Kosovës ndërsa përgatitja e tyre do të mundësojë shfrytëzimin e informacioneve kadastrale në kohë reale dhe përmes ueb shërbimeve. Nevoja për këtë trajnim vije edhe si rezultat i avancimeve teknologjike dhe ligjore të Agjencisë Kadastrale të Kosovës në fushën e hapjes së të dhënave dhe shkëmbimit të tyre në kohë reale me institucione publike të interesit. Kjo mënyrë e funksionimit do të ngrisë kualitetit e shërbimeve që institucione të ndryshme u ofrojnë qytetarëve dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.

AKK trajnim për Njësinë për Inteligjencë Financiare për qasjë në RDPP

Si rezultat i Memorandimit për Bashkëpunim të nënshkruar me datë 3 Dhjetor mes Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe Drejtorit të Njësisë për Inteligjencë Financiare z. Dardan Nuhiut, e që kryesisht kishte të bënte me ofrimin e qasjes në Regjistrin e të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme (RDPP), Agjencia Kadastrale e Kosovës ka filluar edhe trajnimin e ekspertëve të Njësisë për Inteligjencë Financiare për qasje në RDPP. Trajnimit virtual iu nënshtruar 11 zyrtarë të Njësisë për Inteligjencë Financiare ndërsa përgatitja e tyre do të mundësojë shfrytëzimin e informacioneve kadastrale në kohë reale dhe përmes ueb shërbimeve. Nevoja për këtë trajnim vije edhe si rezultat i avancimeve teknologjike dhe ligjore të Agjencisë Kadastrale të Kosovës në fushën e hapjes së të dhënave dhe shkëmbimit të tyre në kohë reale me institucione publike të interesit. Kjo mënyrë e funksionimit do të ngrisë kualitetit e shërbimeve që institucione të ndryshme u ofrojnë qytetarëve dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.